Huisreglement

  • Zowel in de geplaatste ideeën als in commentaren wordt steeds een positief en gepast taalgebruik gehanteerd. Indien hiertegen wordt gezondigd, zal de gebruiker een waarschuwing ontvangen. Bij een tweede overtreding wordt de account van de gebruiker verwijderd.
  • Eventueel copyright van derden op de lesideeën die geplaatst worden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die ze plaatst.
  • Een door een gebruiker zelf gemaakt en geplaatst lesidee valt onder de Creative Commons Licence (BY-NC) en met vermelding van de gebruikersnaam en voor niet-commerciele doeleinden. Dit idee mag door andere gebruikers gedeeld, aangepast en/of gebruikt worden binnen het kader van zijn of haar opdracht binnen het onderwijs. De basisrechten op dit lesidee blijven wel eigendom van de gebruiker die het gemaakt heeft.
  • Lesideeën die geplaatst werden op Lesidee.net mogen in geen enkel geval aangewend worden voor activiteiten of publicaties die gericht zijn op het verwerven van inkomsten. Hetzelfde geldt voor medewerkers ronselen onder de gebruikers van de website. Organisaties of bedrijven die dit wel doen zullen een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het plaatsen van een redactioneel stuk gedurende twee maanden en dit zowel aan Lesidee.net als aan de gebruiker waarvan eventueel de rechten op het copyright geschonden zijn.
  • Indien je als gebruiker fouten of ongepaste inhoud vindt in geplaatste lesideeën of commentaren, meld je dit aan de redacteur van het vak of de beheerder van de website via support@lesidee.net

Gebruiksvoorwaarden

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Lesidee.net behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Lesidee.net) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Lesidee.net.

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Lesidee.net stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Lesidee.net biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Lesidee.net behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Lesidee.net en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd. Lesideeën die worden geplaatst op de site vallen onder Creative Commons License - BY-NC (zie huisregels bovenaan deze pagina) en mogen vrij worden gebruikt in een niet commerciële context met vermelding van de gebruikersnaam. 

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lesidee.net.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Lesidee.net, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die op de website te zien zijn, zijn ofwel door het symbool ® ofwel door het symbool TM geïdentificeerd. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Lesidee.net, ofwel Lesidee.net heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via support@lesidee.net

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Lesidee.net of zijn licentiegevers worden gebruikt. Lesideeën die worden geplaatst op de site vallen onder Creative Commons Licence - BY-SA (zie huisregels bovenaan deze pagina) en mogen vrij worden gebruikt in een niet commerciele context met vermelding van de gebruikersnaam. 

Deze website heeft tot doel om een platform ter uitwisseling van lesideeën te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

4. Links

Lesidee.net kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Lesidee.net is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Lesidee.net niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Lesidee.net aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met support@lesidee.net. In het algemeen verwelkomt Lesidee.net links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Lesidee.net kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Lesidee.net van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Lesidee.net.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website "in de staat waarin deze zich bevindt" en "zoals beschikbaar" wordt aangeboden.

Lesidee.net neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Lesidee.net garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, accepteert u dat u Lesidee.net niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

6. Verplichtingen van de Gebruiker

Bovenop wat hierboven werd vermeld, engageer je je als gebruiker in het bijzonder om de volgende gedragsregels en etiquette na te leven. Elke gebruiker verklaart en waarborgt:

  • De website steeds als een goede huisvader te gebruiken, dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam mens;
  • De website niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;
  • Te voorkomen dat hij door een onvoorzichtig gebruik van de website of gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doet aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website veroorzaakt of bijdraagt aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan Lesidee.net of derden;
  • De website niet te gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van Lesidee.net of die van derden.

7. Privacy-beleid

Bekijk ons volledige privacy beleid op deze pagina.

8. Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die je aan Lesidee.net bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als openbaar worden beschouwd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Antwerpen zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Out of Site BVBA
Meereigen 34
2170 Merksem (Antwerpen)
+32 3 666 1546

support@lesidee.net